113-56

1.

ขั้นตอนการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

download

2.

มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมในมนุษย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ (PDF)

download

3.

มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมในมนุษย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ (Microsoft Word)

download

4.

การขอค้นเอกสารเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย

download

5.

การพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก (Initial Review of study Protocol)

download

6.

การรับเรื่องร้องเรียนจากอาสาสมัครและการตอบสนองข้อร้องเรียน

download

7.

แบบฟอร์มสำหรับโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Post Approval Review)

download

8.

ระเบียบวาระวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลหาดใหญ่

download

9.

ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย(Information sheet for research participant)การวิจัย

download

10.

ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7ถึงต่ำกว่า 12 ปี

(Information sheet for research participant aged 7-12 years old)

download

11.

ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย (Informed Consent Form)

download

12.

ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม - ผู้ปกครอง

download

13.

ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 ปี ถึงต่ำกว่า 12 ปี

download

14.

แผนภูมิการบริหารจัดการโครงร่างวิจัยที่ยืนขอพิจารณา

download

15.

ตัวอย่างหัวข้อการนำเสนอโครงร่างจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์

download

16.

แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนและที่เกี่ยวข้องกับคน

download

17.

คู่มือเล่มน้อย 2554 สำหรับกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนโรงพยาบาลหาดใหญ่

download

18.

SIDCER_EC_Self-AssessmentTool_V3

download

19.

Ethical Guidelines ปัจจุบัน

download