ชื่อ ฮิต
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านปี 2563 ฮิต: 3616
โครงการอบรมความรู้พื้นฐานงานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ฮิต: 1462
รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลหาดใหญ่ ฮิต: 2086
ประกาศคุณสมบัติรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกาา 2564 ฮิต: 2967
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เปิดศูนย์รักสุขภาพห่างมะเร็ง ฮิต: 1027
การใช้สิทธิฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่(15 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563) ฮิต: 935
การใช้สิทธิฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ( 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564) ฮิต: 165
การใช้สิทธิฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ( 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม ของทุกปี) ฮิต: 622
การใช้สิทธิฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ( 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564) ฮิต: 1480