ผู้บริหารโรงพยาบาลหาดใหญ่
 
นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

074-273100 ต่อ 3220
 
 พญ.วรรณา อังคสุวรรณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 1

074-273100 ต่อ 3224
 
พญ.สุวิวรรณ นกหนู 
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 2

และรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

074-273100 ต่อ 3226
 
 นางกรรณิกา อังกูร
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

074-273100 ต่อ 3154