ผู้บริหารโรงพยาบาลหาดใหญ่
 
นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่
 
 พญ.วรรณา อังคสุวรรณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 1
 
พญ.สุวิวรรณ นกหนู 
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 2
 
นางสาวทัศนีย์ วัฒนะแย้ม 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 
 นางกรรณิกา อังกูร
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล