• EB 8: หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

มีการกำหนดมาตรการ กลไกและระบบการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ และเวบเพจโรงพยาบาลหาดใหญ่