• EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

    โรงพยาบาลหาดใหญ่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร

            1.รายงานผลการดำเนินงานการเผยแพรข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

            2. แผนการจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน-รพ.หาดใหญ่ พ.ศ.2563 และผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน-รพ.หาดใหญ่ พ.ศ.2563

            3. รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน-รพ.หาดใหญ่ พ.ศ.2563 

            4. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ ITA เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน-รพ.หาดใหญ่ พ.ศ.2563

            5. สรุปรายงานการประชุม การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน-รพ.หาดใหญ่ พ.ศ.2563

            6. Print Screen EB20