EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงาน 

โรงพยาบาลหาดใหญ่มีมาตรการ กลไก และระบบการการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์