•  EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
    ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย
    ให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

          หน่วยงานมีการรายงานประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี และมีการเปิดเผยให้ทราบ พร้อมทั้งมีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการทุกราย