• EB 13: หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
    และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 

          หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริการผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
          มีการดำเนินการแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ    

                  1.ประกาศโรงพยาบาลหาดใหญ่ เรื่องการกำหนดมาตรการหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

                  2.หนังสือแจ้งเวียนเรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ การเลื่อนค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว

                  3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์โรงพยาบาลหาดใหญ่