EB 22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่

                  มีการจัดประชุมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ(ผู้ช่วยเหลือคนไข้) และเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุนบริการ(back office) โดยแบ่งการจัดประชุมออกเป็น 3 รุ่น มีผู้เข้าร่วมประชุม  206 คน

                  1.บันทึกข้อความที่ สข 0032.101.1/ ว4 เรื่องเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

                   2.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ทั้ง 3 รุ่น

                   3.ภาพถ่ายประกอบกิจกรรม

                   4.รายงานสรุปผลการจัดประชุม

                   5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์โรงพยาบาลหาดใหญ่