EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

       มีการวิเคราะห์ความเสียงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมุ่งเน้นประเด็นความเสี่ยง 4 ประเด็นหลัก การใช้รถราชการ การเบิกค่าตอบแทน การจัดทำโครงการประชุม ศึกษาดูงานและสัมนา และการจัดหาพัสดุ

       1.หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุม เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และสรุปผลการประชุม

       2.รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

       3.หนังสือขออนุมัตินำข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์โรงพยาบาลหาดใหญ่