EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

      โรงพยาบาลหาดใหญ่ มีการออกประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และออกมาตรการป้องกันการรับสินบน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อรับทราบและปฏิบัติตาม เป็นแนวทางเดียวกันทั้งโรงพยาบาล

      1.ประกาศโรงพยาบาลหาดใหญ่ เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

      2.มาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลหาดใหญ่

      3.หนังสือขออนุมัตินำข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์โรงพยาบาลหาดใหญ่