EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

หน่วยงานมีการรายงานประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี และมีการเปิดเผยให้ทราบ พร้อมทั้งมีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการทุกราย                   

                    1.ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

                    2.หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล

                    3.ภาพประกอบประกาศจังหวัดสงขลาเรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

                    4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์โรงพยาบาลหาดใหญ่