EB 8  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน 

              มีการกำหนดมาตรการ กลไกและระบบการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ และเวบเพจโรงพยาบาลหาดใหญ่

             1.คำสั่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ ที่ 580 / 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านสื่อเวบไซต์และเวบเพจของโรงพยาบาลหาดใหญ่

 

p1.jpg
p2.jpg

p3.jpg

p4.1.JPG

         2.ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน ปี 2561

         3.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของโรงพยาบาลหาดใหญ่ผ่านสื่อเวบไซต์ และเวบเพจ

         4.บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานเวบไซต์ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ในรอบ 6 เดือน

         5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ของโรงพยาบาลหาดใหญ่