EB 7 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

        โรงพยาบาลหาดใหญ่จัดทำโครงการ พัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษโดยการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและครอบครัว มีการเชิญครอบครัวและชุมชน เข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรม

       1.บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

       2.โครงการ

      3.หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์โรงพยาบาลหาดใหญ่