EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ปีที่ผ่านมา)

             มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 และเผยแพร่รายงานประเมินผลดังกล่าวผ่านเวบไซต์ของโรงพยาบาล

            1.รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561

            2.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ของโรงพยาบาลหาดใหญ่