EB 6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน / โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

        โรงพยาบาลหาดใหญ่จัดทำโครงการ พัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและครอบครัว มีการเชิญตัวแทนครอบครัวและชุมชน เข้ามาร่วมหารือและกำหนดกิจกรรมที่จะทำกับชุมชนและครอบครัว ร่วมกับทีมของโรงพยาบาล

       1.บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

       2.โครงการ

       3.กฎการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562

       4.แผนงาน/โครงการตามภารกิจ

       5.หนังสือขอนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์โรงพยาบาล