EB 5  หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

โรงพยาบาลหาดใหญ่จัดทำโครงการ พัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษโดยการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและครอบครัว มีการเชิญครอบครัวเข้ามาร่วมหารือและชี้แจงกิจกรรมที่จะดำเนินการกับชุมชนและครอบครัว

   1.บันทึกขออนุมัติโครงการ

   2.โครงการ

  3.หนังสือขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเวบไซต์