EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี

โรงพยาบาลหาดใหญ่ มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e - GP )

 

1.เอกสารการเผยแพร่จัดซื้อวัสดุวงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไปในระบบ e - GP

2.บันทึกอนุมัติเผยแพร่และเอกสารจัดซื้อ วงเงินสูงสุด