ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูล ปีงบประมาณ 2563

เดือน ดาวน์โหลด
ตุุลาคม 
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม  
เมษายน  
พฤษภาคม  
มิถุนายน  
กรกฏาคม  
สิงหาคม  
กันยายน  
   

หมวดหมู่รอง