ITA:EB3

  • EB 3 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี

   โรงพยาบาลหาดใหญ่ มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e - GP )

    

    

   1.เอกสารการเผยแพร่จัดซื้อวัสดุวงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไปในระบบ e - GP

   2.บันทึกอนุมัติเผยแพร่และเอกสารจัดซื้อ วงเงินสูงสุด