งาน

ชื่อ วันที่แก้ไข ฮิต
งานสุขศึกษา 03 พฤศจิกายน 2557 2916
งานห้องผ่าตัดและวิสัญญี 03 พฤศจิกายน 2557 4651
งานบริการผู้ป่วยใน 03 พฤศจิกายน 2557 5794
งานบริการผู้ป่วยนอก 03 พฤศจิกายน 2557 6749
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 03 พฤศจิกายน 2557 4446
ห้องสมุด 18 พฤษภาคม 2558 2723
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 13 กรกฎาคม 2561 1302
งานIC 03 พฤศจิกายน 2557 6118
งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 10 สิงหาคม 2561 5876