ปรัชญา

กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ ผลิตศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความเป็นมืออาชีพ และยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม เน้นการทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ และทักษะการบริหารจัดการ เน้นการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  มุ่งมั่นพัฒนาตนเองในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศัลยศาสตร์ เรียนรู้ วิจัย และพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเห็นความสำคัญต่อการสร้างเสริม และส่งเสริมสุขภาพของประชาชนภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้บริบทระบบสาธารณสุขของประเทศไทย   ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพเขตที่ ๑๒

วิสัยทัศน์

        เป็นสถาบันชั้นนำเพื่อฝึกอบรมด้านศัลยศาสตร์ของภาคใต้  และมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี 2572

พันธกิจ

กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ มีพันธกิจในการดำรงความเป็นสถาบันทางวิชาการศัลยศาสตร์เพื่อประชาชน ที่มุ่งการพัฒนาและการใช้ความรู้ทางศัลยศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

  1. มุ่งเน้นผลิตศัลยแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ และความสามารถด้านศัลยศาสตร์แบบมืออาชีพ มีความรู้อย่างบูรณาการทั้งด้านศัลยศาสตร์, การบริหารสาธารณสุข, เวชจริยศาสตร์,การสื่อสารทางคลินิก การทำงานเป็นทีมสามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ การดูแลอย่างเป็นองค์รวม และการส่งเสริมสุขภาพตลอดจนจนมีความเป็นครูที่สามารถสอนบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆได้
  2. มุ่งเน้นเพื่อผลิตศัลยแพทย์ให้มีความชำนาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไปสามารถปรับใช้ให้เข้ากับบริบทการทำงานของระบบบริการสุขภาพเครือข่ายเขตสุขภาพที่ ๑๒ โดยเฉพาะ “ผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อประชาชนภาคใต้ตอนล่าง “
  3. มุ่งเน้นให้พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและทำงานวิจัยที่มีคุณค่า เน้นกระบวนการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ฐานข้อมูลระดับโรงพยาบาลศูนย์และเขตสุขภาพที่ ๑๒รวมถึงเน้นระเบียบวิธีวิจัยที่สอดคล้องต่อความต้องการของระบบสุขภาพ
  4. มุ่งบริการวิชาการด้านศัลยศาสตร์ โดยให้บริการด้านศัลยศาสตร์ทุกกลุ่มโรคที่สำคัญ และคำนึงถึงบริบทความต้องการของประชาชนในเขตสุขภาพที่ ๑๒ เป็นหลัก ซึ่งเน้น ศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ, ศัลยศาสตร์มะเร็ง และคำนึงถึงการดูแลแบบองค์รวม, ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ, การป้องกัน, การรักษา, การฟื้นฟู รวมถึงการบูรณาการการบริการด้านศัลยศาสตร์เข้ากับระบบการเรียนการสอน เน้นระบบการเรียนรู้ ขณะปฏิบัติงานในสถานที่ และสถานการณ์จริง
  5. มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์ที่ดีในการดูแลรักษาผู้ป่วย มีความรับผิดชอบและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนรวมงานทั้งในวิชาชีพของตนและวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ