รายงานผลสอบวุฒิบัตร

 

 

ปีการศึกษา รายชื่อแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษา
พ.ศ. 2554

1. พญ.กมเลส ประสิทธิ์วรากุน
2. พญ.สุจารี พิมลพันธ์

พ.ศ. 2555 -
พ.ศ. 2556 -
พ.ศ. 2557

1. นพ.จิตรภาณุ วงศ์ยงศิลป์
2. นพ.วชิรพล มนต์ไตรเวศย์

พ.ศ. 2559

1. นพ.ศุภเสกข์ ภัทรวงศ์ไพบูลย์
2. นพ.วีรยุทธ เอื้อวิเศษวงศ์

พ.ศ. 2560

1. พญ.กนิษฐา สกลประกายกิจ
2. นพ.มูฮัมหมัดซอบีร์ กริยา

พ.ศ. 2561

1.พญ.ชมเดือน วัชรมน
2.พญ.ปัตติยา กมลเจริญ
3.พญ.นาซูฮา อุเซ็ง    

พ.ศ. 2562 1.นพ.ผดุงเกียรติ   ทิพย์มณี
2.นพ.รุจ  ไพศาลศิลป์
3.นพ.สุเมธ  แซ่หลี
4.พญ.ศศิธร  อัจจิมารังษี