คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่โปร่งใสยุติธรรมสามารถตรวจสอบได้  โดยจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะรับนั้นเป็นไปตามศักยภาพของสถาบันฝึกอบรมนั้นตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  มีการประกาศให้    ผู้เข้ารับการคัดเลือกทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

๑. ได้รับปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้น   

    ทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว

๒. เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม

    พ.ศ ๒๕๒๕

๓. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง

ค. ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม (อยู่ในดุลยพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านในแต่ละปี) โดยอิงตามที่ระบุไว้ในประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๙

 

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม :

              ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้สถาบันฝึกอบรมฯ รับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ในสัดส่วนปีละ ๑ คนต่ออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ๒ คน กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่   ได้รับอนุมัติศักยภาพในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  หลักสูตรศัลยศาสตร์  เป็นปี ระดับละ ๔ ตำแหน่ง  ตามคณะกรรมการแพทยสภา  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๘

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม :

    ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๔ ปี (๔๘ เดือน ) โดยมีการแบ่งระดับชั้นเป็น ๔ ชั้นปี และมีการประเมินตามเกณฑ์เพื่อเลื่อนระดับชั้นปี