หลักสูตรศัลยศาสตร์ทั่วไป นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5

รหัสวิชา                 388-531  การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังการผ่าตัด 4

                Preoperative to Postoperative Care IV

จำนวนหน่วยกิจ : 2(1-2-3)

รายวิชาบังคับก่อน : 388-431, 388-432, 388-433

คำอธิบายรายวิชา :

                                การแก้ปัญหาและการวางแผนการดูแลผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยการผ่าตัด รวมทั้งปัญหาฉุกเฉิน การประเมินผู้ป่วยก่อนรับการผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัด  การป้องกันผลข้างเคียงและแก้ไขปัญหาตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา การพิจารณาการส่งต่อ เน้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม  การวิเคราะห์และตัดสินใจประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง หลักการให้คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ตลอดจนการป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ

 

รหัสวิชา                388-532  การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังการผ่าตัด 5

                                Preoperative to Postoperative Care V

จำนวนหน่วยกิจ : 4(0-6-6)

รายวิชาบังคับก่อน : 388-431, 388-432, 388-433

คำอธิบายรายวิชา :

                                การฝึกปฏิบัติงานการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ทั้งที่หอผู้ป่วยใน แผนกผู้ป่วยนอกและห้องผ่าตัด รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย และการช่วยผ่าตัด การเพิ่มประสบการณ์ทักษะการซักประวัติและการตรวจร่างกาย  การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานที่จำเป็นและการแปลผล การฝึกทักษะหัตถการพื้นฐานในการผ่าตัด การใช้เครื่องมือผ่าตัด การระงับความรู้สึก การแปลผลภาพรังสี การบันทึกรายงานผู้ป่วย การอภิปรายปัญหาผู้ป่วย   การสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว  ทักษะการให้คำแนะนำและคำปรึกษา

 

 

 

 

 

การวัดและประเมินผล

รายวิชา 388-531  การดูแลผู้ป่วยก่อน - หลังผ่าตัด 4

  1. ข้อสอบ MEQ                (4 ข้อ)                                    ร้อยละ 20             MPL 50%
  2. ข้อสอบ MCQ                (100 ข้อ)                               ร้อยละ 50             MPL 55%
  3. ข้อสอบ CRQ                 (20 ข้อ)                                 ร้อยละ 30             MPL 50%

 

รายวิชา 388-532  การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 5

  1. ข้อสอบ OSCE (15 ข้อ)                 ร้อยละ  30            MPL 9 ข้อ/60%
  2. รายงาน (6 ฉบับ)                ร้อยละ  30            MPL 60%
  3. การปฏิบัติงานร้อยละ  40            MPL 70%

                                Ward work                                          ร้อยละ 25

                                Case conference                                  ร้อยละ 10

                                Logbook                                               ร้อยละ  5