หลักสูตรศัลยศาสตร์ทั่วไป นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

รหัสวิชา                389-431  การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 1 

                                (Preoperative to Postoperative Care I)

จำนวนหน่วยกิจ : 2(1-2-3)

รายวิชาบังคับก่อน : 389-491

คำอธิบายรายวิชา:

                                ความรู้พื้นฐาน พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการวิทยา การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรค การสืบค้น การให้เหตุผลทางคลินิก หลักการดูแลผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยการผ่าตัด การระงับความรู้สึก โดยประมวลความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน การประเมินผู้ป่วยก่อนรับการผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัดการป้องกันผลข้างเคียงและแก้ไขปัญหาตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา  เน้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การวิเคราะห์และตัดสินใจประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง หลักการให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ  ตลอดจนการป้องกันโรค การส่งเสริมและธำรงสุขภาพ  การฟื้นฟูสมรรถภาพ

 

รหัสวิชา                389-432  การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 2 

                                 (Preoperative to Postoperative Care II)

จำนวนหน่วยกิจ : 4(0-6-6)

รายวิชาบังคับเรียนก่อน :  389-491

คำอธิบายรายวิชา:

                                ทักษะการซักประวัติและการตรวจร่างกายผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัด การฝึกปฏิบัติงานการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งที่หอผู้ป่วยใน แผนกผู้ป่วยนอกและห้องผ่าตัดรวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย การช่วยผ่าตัด ความปลอดภัยของผู้ป่วย การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานที่จำเป็นและการแปลผล  ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ขั้นตอน และภาวะแทรกซ้อนของหัตถการพื้นฐานในการผ่าตัดและการฝึกทักษะ การใช้เครื่องมือผ่าตัด วิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ   ของการระงับความรู้สึก  การแปลผลภาพรังสี  การบันทึกรายงานผู้ป่วย การอภิปรายปัญหาผู้ป่วย การสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว ทักษะการให้คำแนะนำและคำปรึกษา

 

การวัดและประเมินผล 

รายวิชา 389-431 การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 1

  1. ข้อสอบ MEQ (4 ข้อ)                    ร้อยละ 20             MPL      50 %
  2. ข้อสอบ CRQ/KF         (15 ข้อ)                 ร้อยละ 30             MPL      50 %
  3. ข้อสอบ MCQ (100 ข้อ)               ร้อยละ 50             MPL      55 %

 

รายวิชา 389-432 การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 2

  1. ข้อสอบ OSCE (15 ข้อ)                ร้อยละ 40             MPL      8 ข้อ/60 %
  2. กิจกรรมกลุ่ม CRT/Case base ร้อยละ 10             MPL      70 %
  3. รายงาน                (5 ฉบับ)                ร้อยละ 15             MPL      60 %
  4. Logbook                                                         ร้อยละ   5             MPL      80 %
  5. การปฏิบัติงาน (อาจารย์ 20,แพทย์ใช้ทุน,พยาบาล 10) ร้อยละ 30 MPL      70 %

                                -  OPD / OR

                                -  Ward work/ Service round

                                -  การปฏิบัติงานนอกเวลา (ER)