รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ปี
2562 และ อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี ก.ศัลยกรรม

      

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ชั้นปี

เริ่มฝึกอบรม

จบฝึกอบรม

อ.ที่ปรึกษา

1

นพ.ผดุงเกียรติ            ทิพย์มณี

4

 1 ก.ค. 2559

 30 มิ.ย.2563

พ.กิตติกานต์ ทองซ้อนกลีบ

2

นพ.รุจ                      ไพศาลศิลป์

4

 1 ก.ค. 2559

 30 มิ.ย.2563

พ.กิตติกานต์ ทองซ้อนกลีบ

3

นพ.สุเมธ                   แซ่หลี

4

 1 ก.ค. 2559

 30 มิ.ย.2563

พ.กิตติกานต์ ทองซ้อนกลีบ

4

พญ.ศศิธร                   อัจจิมารังษี

4

 1 ก.ค. 2559

 30 มิ.ย.2563

พ.กิตติกานต์ ทองซ้อนกลีบ

5

นพ.มนัสวิน                 อิ่มสงวนชัย

3

 3 ก.ค.2560

 30 มิ.ย.2564

พ.วรารักษ์  วิจะสิกะ

6

พญ.ปิยนุช                  ปรีชา

3

 3 ก.ค.2560

 30 มิ.ย.2564

พ.วรารักษ์  วิจะสิกะ

7

นพ.ก่อเกียรติ              หนูจันทร์

3

 3 ก.ค.2560

 30 มิ.ย.2564

พ.วรารักษ์  วิจะสิกะ

8

นพ.กันตภณ                รัตนชื่อสกุล

3

 3 ก.ค.2560

 30 มิ.ย.2564

พ.วรารักษ์  วิจะสิกะ

9

นพ.ธัญพิสิษฐ์               ฐานะวุฑฒ์

2

 2 ก.ค.2561

 30 มิ.ย.2565

พ.วิศรุต จิรพงศกร

10

นพ.สอง                     ลิ้มชาวฟ้า

2

 2 ก.ค.2561

 30 มิ.ย.2565

พ.วิศรุต จิรพงศกร

11

นพ.พชร                     รัตนาภรณ์ชัย

2

 2 ก.ค.2561

 30 มิ.ย.2565

พ.วิศรุต จิรพงศกร

12

นพ.อลงกต                 แก้วกิ้ม

2

 2 ก.ค.2561

 30 มิ.ย.2565

พ.วิศรุต จิรพงศกร

13

พญ.ณัฐชนันท์                 เพ็ชร์บุญ

1

 2 ก.ค.2562

 30 มิ.ย.2566

พ.เชิดชัย  ชโลธรสุทธิ

14

นพ.นววิช                        อัตตนาถ

1

 2 ก.ค.2562

 30 มิ.ย.2566

พ.เชิดชัย  ชโลธรสุทธิ

15

นพ.เทพ                       จู่สุวรรณ์

1

 2 ก.ค.2562

 30 มิ.ย.2566

พ.เชิดชัย  ชโลธรสุทธิ