รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ปี 2563 และ อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี ก.ศัลยกรรม

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ชั้นปี

เริ่มฝึกอบรม

จบฝึกอบรม

อ.ที่ปรึกษา

1

นพ.มนัสวิน   อิ่มสงวนชัย

4

3 ก.ค.2560

30 มิ.ย.2564

อ.รุจ  ไพศาลศิลป์

2

พญ.ปิยนุช   ปรีชา

4

3 ก.ค.2560

30 มิ.ย.2564

อ.รุจ  ไพศาลศิลป์

3

นพ.กันตภณ  รัตนชื่อสกุล

4

3 ก.ค.2560

30 มิ.ย.2564

อ.รุจ  ไพศาลศิลป์

4

นพ.ก่อเกียรติ   หนูจันทร์

3

3 ก.ค.2560

30 มิ.ย.2565

อ. วิศรุต จิรพงศกร

5

นพ.ธัญพิสิษฐ์   ฐานะวุฑฒ์

3

2 ก.ค.2561

30 มิ.ย.2565

อ. วิศรุต จิรพงศกร

6

นพ.สอง  ลิ้มชาวฟ้า

3

2 ก.ค.2561

30 มิ.ย.2565

อ. วิศรุต จิรพงศกร

7

นพ.พชร  รัตนาภรณ์ชัย

3

2 ก.ค.2561

30 มิ.ย.2565

อ. วิศรุต จิรพงศกร

8

นพ.อลงกต   แก้วกิ้ม

3

2 ก.ค.2561

30 มิ.ย.2565

อ. วิศรุต จิรพงศกร

9

พญ.ณัฐชนันท์  เพ็ชร์บุญ

2

2 ก.ค.2562

30 มิ.ย.2566

อ. เชิดชัย  ชโลธรสุทธิ

10

นพ.นววิช  อัตตนาถ

2

2 ก.ค.2562

30 มิ.ย.2566

อ. เชิดชัย  ชโลธรสุทธิ

11

นพ.เทพ   จู่สุวรรณ์

2

2 ก.ค.2562

30 มิ.ย.2566

อ. เชิดชัย  ชโลธรสุทธิ

12

พญ.ทรงโปรด  ทองเรือง

1

1 ก.ค.2562

30 มิ.ย.2567

อ. นฤเทพ หนูไชยแก้ว

13

นพ.อภิวัฒน์  วัฒนกุล

1

1 ก.ค.2562

30 มิ.ย.2567

อ. นฤเทพ หนูไชยแก้ว

14

นพ.ภูริวัจน์  ชูสิงห์แค

1

1 ก.ค.2562

30 มิ.ย.2567

อ. นฤเทพ หนูไชยแก้ว

15

นพ.อดุลวิทย์  ธานีรัตน์

1

1 ก.ค.2562

30 มิ.ย.2567

อ. นฤเทพ หนูไชยแก้ว