หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง

    นพ.วีระพงศ์ เลิศสุวรรณนาวิน
    นพ.ภัทรดนย์  เมืองสมบัติ
    นพ.ปรัชญา พรประชาวัฒน์
     

หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ

    นพ.ธีระ สิมาพัฒนพงศ์
    นพ.วรุตม์ พิสุทธินนทกุล
    นพ.ธรรมวิทย์ สุนทรรักษ์
     

หน่วยประสาทศัลยศาสตร์

    นพ.วัฒนชัย กุลวิวัฒน์
    นพ.ประพันธ์ สมพร
    นพ.อัฐพล ชีวรุ่งโรจน์
    นพ.กฤษพงศ์ บำรุงวงศ์
    นพ.รติกร สมรักษ์
     

หน่วยกุมารศัลยศาสตร์

    นพ.อนันต์ ศรีนิวรณ์
    พญ.ศิริมา ลิ่วกิตติธรา
    พญ.ภารดี ก่อวุฒิกุลรังสี
     

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

    นพ.นพพร พลทองวิจิตร
    นพ.บัญชา ทิพย์ถิระพงศ์
    นพ.พินิต เชษฐานุกูล
    นพ.สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน
   

เลขานุการภาควิชาศัลยศาสตร์

    นางภัสชา นิลสมปภาการ
    นางสาวกาญจนา ชิตมณี