นพ.ธีระชัย  ทรงเกียรติกวิน

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

 

 

 

นพ.กิตติกานต์  ทองซ้อนกลีบ

รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบริการและพัฒนาคุณภาพบริการ

 

 

 

นพ.บันลือ ช่อดอก

รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

 

 

 

นพ.สมบูรณ์ หวังวิญญู

รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา

 

 

 

นพ.บันลือ  ช่อดอก

รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา