คณะผู้บริหาร

 

 

 

นพ.ธีระชัย  ทรงเกียรติกวิน

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

 

 

 

นพ.กิตติกานต์  ทองซ้อนกลีบ

รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบริการและพัฒนาคุณภาพบริการ

 

 

 

นพ.บันลือ ช่อดอก

รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

 

 

 

นพ.สมบูรณ์ หวังวิญญู

รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา

 

 

 

นพ.บันลือ  ช่อดอก

รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

อาจารย์

  สาย1

 

นพ.ชูแสง ธีระวิวัฒน์ชัย

 


นพ.ธีระชัย ทรงเกียรติกวิน

 


นพ.ชรินทร แพทยนันทเวช

 


นพ.จิรัชย์ จิรธรรมโอภาส

 


พญ.วรารักษ์ วิจะสิกะ

 


นพ.เชิดชัย ชโลธรสุทธิ

   

  สาย2

 


นพ.สมบูรณ์ หวังภิญญู

 


นพ.ภควัต จุลทอง

 


นพ.อารยะ ไข่มุกด์

 


นพ.บันลือ ช่อดอก

 


นพ.กิตติกานต์ ทองซ้อนกลีบ

 


นพ.รณยง ถมทอง

 


พญ.กมเลส ประสิทธิ์วรากุล

 


นพ.วิศรุต จิรพงศกร

 


นพ.นฤเทพ หนูไชยแก้ว

 

 

แพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ที่ปรึกษา


รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ปี
2562 และ อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี ก.ศัลยกรรม

      

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ชั้นปี

เริ่มฝึกอบรม

จบฝึกอบรม

อ.ที่ปรึกษา

1

นพ.ผดุงเกียรติ            ทิพย์มณี

4

 1 ก.ค. 2559

 30 มิ.ย.2563

พ.กิตติกานต์ ทองซ้อนกลีบ

2

นพ.รุจ                      ไพศาลศิลป์

4

 1 ก.ค. 2559

 30 มิ.ย.2563

พ.กิตติกานต์ ทองซ้อนกลีบ

3

นพ.สุเมธ                   แซ่หลี

4

 1 ก.ค. 2559

 30 มิ.ย.2563

พ.กิตติกานต์ ทองซ้อนกลีบ

4

พญ.ศศิธร                   อัจจิมารังษี

4

 1 ก.ค. 2559

 30 มิ.ย.2563

พ.กิตติกานต์ ทองซ้อนกลีบ

5

นพ.มนัสวิน                 อิ่มสงวนชัย

3

 3 ก.ค.2560

 30 มิ.ย.2564

พ.วรารักษ์  วิจะสิกะ

6

พญ.ปิยนุช                  ปรีชา

3

 3 ก.ค.2560

 30 มิ.ย.2564

พ.วรารักษ์  วิจะสิกะ

7

นพ.ก่อเกียรติ              หนูจันทร์

3

 3 ก.ค.2560

 30 มิ.ย.2564

พ.วรารักษ์  วิจะสิกะ

8

นพ.กันตภณ                รัตนชื่อสกุล

3

 3 ก.ค.2560

 30 มิ.ย.2564

พ.วรารักษ์  วิจะสิกะ

9

นพ.ธัญพิสิษฐ์               ฐานะวุฑฒ์

2

 2 ก.ค.2561

 30 มิ.ย.2565

พ.วิศรุต จิรพงศกร

10

นพ.สอง                     ลิ้มชาวฟ้า

2

 2 ก.ค.2561

 30 มิ.ย.2565

พ.วิศรุต จิรพงศกร

11

นพ.พชร                     รัตนาภรณ์ชัย

2

 2 ก.ค.2561

 30 มิ.ย.2565

พ.วิศรุต จิรพงศกร

12

นพ.อลงกต                 แก้วกิ้ม

2

 2 ก.ค.2561

 30 มิ.ย.2565

พ.วิศรุต จิรพงศกร

13

พญ.ณัฐชนันท์                 เพ็ชร์บุญ

1

 2 ก.ค.2562

 30 มิ.ย.2566

พ.เชิดชัย  ชโลธรสุทธิ

14

นพ.นววิช                        อัตตนาถ

1

 2 ก.ค.2562

 30 มิ.ย.2566

พ.เชิดชัย  ชโลธรสุทธิ

15

นพ.เทพ                       จู่สุวรรณ์

1

 2 ก.ค.2562

 30 มิ.ย.2566

พ.เชิดชัย  ชโลธรสุทธิ

 

 

เจ้าหน้าที่

หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง

    นพ.วีระพงศ์ เลิศสุวรรณนาวิน
    นพ.ภัทรดนย์  เมืองสมบัติ
    นพ.ปรัชญา พรประชาวัฒน์
     

หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ

    นพ.ธีระ สิมาพัฒนพงศ์
    นพ.วรุตม์ พิสุทธินนทกุล
    นพ.ธรรมวิทย์ สุนทรรักษ์
     

หน่วยประสาทศัลยศาสตร์

    นพ.วัฒนชัย กุลวิวัฒน์
    นพ.ประพันธ์ สมพร
    นพ.อัฐพล ชีวรุ่งโรจน์
    นพ.กฤษพงศ์ บำรุงวงศ์
    นพ.รติกร สมรักษ์
     

หน่วยกุมารศัลยศาสตร์

    นพ.อนันต์ ศรีนิวรณ์
    พญ.ศิริมา ลิ่วกิตติธรา
     

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

    นพ.นพพร พลทองวิจิตร
    นพ.บัญชา ทิพย์ถิระพงศ์
    นพ.พินิต เชษฐานุกูล
    นพ.สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน
   

เลขานุการภาควิชาศัลยศาสตร์

    นางภัสชา นิลสมปภาการ
    นางสาวกาญจนา ชิตมณี