คณะผู้บริหาร

 

 

 

นพ.ธีระชัย  ทรงเกียรติกวิน

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

 

 

 

นพ.กิตติกานต์  ทองซ้อนกลีบ

รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบริการและพัฒนาคุณภาพบริการ

 

 

 

นพ.บันลือ ช่อดอก

รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

 

 

 

นพ.สมบูรณ์ หวังวิญญู

รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา

 

 

 

นพ.บันลือ  ช่อดอก

รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

อาจารย์

  สาย1

 

นพ.ชูแสง ธีระวิวัฒน์ชัย

 


นพ.ธีระชัย ทรงเกียรติกวิน

 


นพ.ชรินทร แพทยนันทเวช

 


นพ.จิรัชย์ จิรธรรมโอภาส

 


พญ.วรารักษ์ วิจะสิกะ

 


นพ.เชิดชัย ชโลธรสุทธิ

 


นพ.รุจ ไพศาลศิลป์

   

  สาย2

 


นพ.สมบูรณ์ หวังภิญญู

 


นพ.ภควัต จุลทอง

 


นพ.บันลือ ช่อดอก

 


นพ.กิตติกานต์ ทองซ้อนกลีบ

 


นพ.วิศรุต จิรพงศกร

 


นพ.นฤเทพ หนูไชยแก้ว

 


นพ.ผดงเกียรติ ทิพย์มณี

   

  สาย3

 


นพ.อารยะ ไข่มุกด์

 


นพ.รณยง ถมทอง

 


พญ.กมเลส ประสิทธิ์วรากุล

 

 

แพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ที่ปรึกษา

รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ปี 2563 และ อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี ก.ศัลยกรรม

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ชั้นปี

เริ่มฝึกอบรม

จบฝึกอบรม

อ.ที่ปรึกษา

1

นพ.มนัสวิน   อิ่มสงวนชัย

4

3 ก.ค.2560

30 มิ.ย.2564

อ.รุจ  ไพศาลศิลป์

2

พญ.ปิยนุช   ปรีชา

4

3 ก.ค.2560

30 มิ.ย.2564

อ.รุจ  ไพศาลศิลป์

3

นพ.กันตภณ  รัตนชื่อสกุล

4

3 ก.ค.2560

30 มิ.ย.2564

อ.รุจ  ไพศาลศิลป์

4

นพ.ก่อเกียรติ   หนูจันทร์

3

3 ก.ค.2560

30 มิ.ย.2565

อ. วิศรุต จิรพงศกร

5

นพ.ธัญพิสิษฐ์   ฐานะวุฑฒ์

3

2 ก.ค.2561

30 มิ.ย.2565

อ. วิศรุต จิรพงศกร

6

นพ.สอง  ลิ้มชาวฟ้า

3

2 ก.ค.2561

30 มิ.ย.2565

อ. วิศรุต จิรพงศกร

7

นพ.พชร  รัตนาภรณ์ชัย

3

2 ก.ค.2561

30 มิ.ย.2565

อ. วิศรุต จิรพงศกร

8

นพ.อลงกต   แก้วกิ้ม

3

2 ก.ค.2561

30 มิ.ย.2565

อ. วิศรุต จิรพงศกร

9

พญ.ณัฐชนันท์  เพ็ชร์บุญ

2

2 ก.ค.2562

30 มิ.ย.2566

อ. เชิดชัย  ชโลธรสุทธิ

10

นพ.นววิช  อัตตนาถ

2

2 ก.ค.2562

30 มิ.ย.2566

อ. เชิดชัย  ชโลธรสุทธิ

11

นพ.เทพ   จู่สุวรรณ์

2

2 ก.ค.2562

30 มิ.ย.2566

อ. เชิดชัย  ชโลธรสุทธิ

12

พญ.ทรงโปรด  ทองเรือง

1

1 ก.ค.2562

30 มิ.ย.2567

อ. นฤเทพ หนูไชยแก้ว

13

นพ.อภิวัฒน์  วัฒนกุล

1

1 ก.ค.2562

30 มิ.ย.2567

อ. นฤเทพ หนูไชยแก้ว

14

นพ.ภูริวัจน์  ชูสิงห์แค

1

1 ก.ค.2562

30 มิ.ย.2567

อ. นฤเทพ หนูไชยแก้ว

15

นพ.อดุลวิทย์  ธานีรัตน์

1

1 ก.ค.2562

30 มิ.ย.2567

อ. นฤเทพ หนูไชยแก้ว

เจ้าหน้าที่

หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง

    นพ.วีระพงศ์ เลิศสุวรรณนาวิน
    นพ.ภัทรดนย์  เมืองสมบัติ
    นพ.ปรัชญา พรประชาวัฒน์
     

หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ

    นพ.ธีระ สิมาพัฒนพงศ์
    นพ.วรุตม์ พิสุทธินนทกุล
    นพ.ธรรมวิทย์ สุนทรรักษ์
     

หน่วยประสาทศัลยศาสตร์

    นพ.วัฒนชัย กุลวิวัฒน์
    นพ.ประพันธ์ สมพร
    นพ.อัฐพล ชีวรุ่งโรจน์
    นพ.กฤษพงศ์ บำรุงวงศ์
    นพ.รติกร สมรักษ์
     

หน่วยกุมารศัลยศาสตร์

    นพ.อนันต์ ศรีนิวรณ์
    พญ.ศิริมา ลิ่วกิตติธรา
    พญ.ภารดี ก่อวุฒิกุลรังสี
     

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

    นพ.นพพร พลทองวิจิตร
    นพ.บัญชา ทิพย์ถิระพงศ์
    นพ.พินิต เชษฐานุกูล
    นพ.สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน
   

เลขานุการภาควิชาศัลยศาสตร์

    นางภัสชา นิลสมปภาการ
    นางสาวกาญจนา ชิตมณี