สารจากประธานวิชาการ

           สวัสดีครับ พี่น้องชาว CNF และชาวใต้ทุกท่าน กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในงานประชุมวิชาการประจำ ปีของชาวเครือข่ายโรคหัวใจนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ที่บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพตั้งตารอคอย ด้วยเจตนา รมย์เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการ good/ best practices และนวัตกรรมด้านโรคหัวใจ เพื่อนําไปปรับปรุง งานเครือข่ายศูนย์โรคหัวใจทั่วประเทศ อันเป็นที่มาของ Service Plan ในปัจจุบัน โดยมี Service Plan สาขา โรคหัวใจ กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมรา ชูปถ้มภ์ และสมาคมมัณทนากรหัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงาน ซึ่งขอขอบคุณเป็นอย่างสู งมา ณ ที่นี้ ปีนี้เราได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพ รูปแบบการประชุมยังคงอนุรัก ษ์สิ่งดี ๆไว้เช่นเคย Precongress มีถึง ๓ workshops คือ Echocardiography สำหรับแพทย์โรงพยาบาล ชุมชนและ Advanced course ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านนี้ ถัดมาเป็น Cardiovascular Nursing ซึ่งเพิ่งจัด ไป ๒ ครั้งและมีเสียงตอบรับดีมาก ตามมาด้วยน้องใหม่เพื่อเอาใจแฟน ๆหมอยา คือ Drugs for Pharmacists งานวิชาการ ๒ วันครึ่งมีทั้งการบรรยาย workshops การประกวดผลงานและนวัตกรรมต่าง ๆ และริเริ่ม e-Poster เป็นปีแรก มี VDO clip contest การออกร้านของบริษัทยาและเครื่องมือแพทย์ และสันทนาการใน งาน Gala dinner ซึ่ง Theme ของการประชุมฯครั้งนี้เน้นการดูแลหัวใจจนถึงระดับปฐมภูมิมากขึ้น และที่พิเศษ สุด คือการเปิดตัว New Thai Guideline for Management of ACS 2020 ทั้งหมดนี้ภายใต้ชื่อ “เชื่อม ประสาน สายธารแห่งคุณค่า พัฒนางานหัวใจไทยยั่งยืน” (Strengthen CV health across continuum@Songkhla) ครบครันด้วยสาระวิชาการพร้อมบรรยา กาศที่ผ่อนคลาย ภายหลังจากที่มุ่งมั่นดูแลผู้ป่วยกันมาตลอดทั้งปี สุดท้ายนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านรีบลงทะเบียนประชุม มาเยี่ยมเยียนเพื่อนๆในบรรยากาศทะเลใต้สุด อัน น่าประทับใจ ห้ามพลาดเป็นอันขาด ผมวาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนี้จะช่วยจุดประกายความคิดในการพัฒนา คุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ และขยายผลต่อเนื่องยิ่งขึ้นของทุกศูนย์โรคหัวใจทั้ง ๑๓ เขต ขอขอบคุณผู้อำ นวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่และทีมงาน โดยเฉพาะแพทย์หญิงวรรณา อังคสุวรรณ ที่ต้องเหน็ดเหนื่อยดูแลจัด งาน ต้อนรับและประสานงาน รวมถึงศูนย์โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะกรรมการจัดงาน วิทยากร ผู้ร่วมนำเสนอผลงาน ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนงานทุกท่าน

เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพหัวใจของประเทศ


นายแพทย์จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์

ประธานจัดงานประชุมวิชาการ CNF XII

กำหนดการประชุม

.............

คณะกรรมการ

.............

........................

ประชาสัมพันธ์

สถานที่จัดประชุม

ปิดรับสมัครการลงทะเบียนแล้ว

ตรวจสอบการลงทะเบียน

CNF2020

เลขที่อ้างอิง ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เขตสุขภาพ จังหวัด ระดับส่วนงาน โรงพบาบาล/หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน

อัฟโหลดผลงาน

CNF2020

เลขลงทะเบียน
แนบไฟล์

Download

...............