ตารางตรวจนอกเวลาราชการ

 

 วันจันทร์
ENT (หู คอ จมูก) พญ.ปริยา เลิศบุษศราคาม 17.00 - 20.00 น.
จิตเวช นพ.วสวัฒน์ ถิ่นพังงา 17.00 - 20.00 น.
กุมารเวชกรรม (เด็ก) พญ.ทิพาพร ทองมาก 17.00 - 20.00 น.
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ นพ.บัญชา ทิพย์ถิระพงศ์ 17.00 - 20.00 น.
โรคเลือด พญ.คมทราย สุวรรณโณ 17.00 - 20.00 น.
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ นพ.บัญชา ทิพย์ถิระพงศ์ 17.00 - 20.00 น.
 วันอังคาร
ENT (หู คอ จมูก) พญ.รจิตกรณ์ ภูพิชญ์พงษ์ 17.00 - 20.00 น.
อัลตร้าซาวน์และแมมโมแกรม รังสีแพทย์ 17.00 - 20.00 น.
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด นพ.ฮารีราม ตีวารี 17.00 - 20.00 น.
โรคทางเดินอาหารและตับ นพ.อรรถพล รัตนสุภา 17.00 - 20.00 น.
เวชกรรมฟื้นฟู พญ.ลักษมี หังสพฤกษ์ 17.00 - 20.00 น.
 วันพุธ
ENT (หู คอ จมูก) พญ.รจิตกรณ์ ภูพิชญ์พงษ์ 17.00 - 20.00 น.
จิตเวช นพ.วสวัฒน์ ถิ่นพังงา 17.00 - 20.00 น.
กุมารเวชกรรม (เด็ก) พญ.ทิพาพร ทองมาก 17.00 - 20.00 น.
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ นพ.บัญชา ทิพย์ถิระพงศ์ 17.00 - 20.00 น.
โรคไต พญ.ศิรินทร์ จิวากานนท์ 17.00 - 20.00 น.
อายุรกรรมทั่วไปและเวชบำบัดวิกฤต พญ.ชุติมา จิระนคร 17.00 - 20.00 น.
 วันพฤหัส
ENT (หู คอ จมูก) พญ.จิตอนงค์ ลีลาพงศ์ 17.00 - 20.00 น.
อัลตร้าซาวน์และแมมโมแกรม รังสีแพทย์ 17.00 - 20.00 น.
โรคทางเดินอาหารและตับ นพ.อรรถพล รัตนสุภา 17.00 - 20.00 น.
โรคข้อและรูมาติซั่ม พญ.สุจินต์ เลิศวิเศษ 17.00 - 20.00 น.
เวชกรรมฟื้นฟู พญ.ลักษมี หังสพฤกษ์ 17.00 - 20.00 น.
 วันศุกร์
ENT (หู คอ จมูก) พญ.รจิตกรณ์ ภูพิชญ์พงษ์ 17.00 - 20.00 น.
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ นพ.พินิต เชษฐานุกูล 17.00 - 20.00 น.
โรคปอดและโรคทรวงอก นพ.ณรงค์วิทย์ นาขวัญ 17.00 - 20.00 น.
อายุรกรรมทั่วไป นพ.พงษ์ศักดิ์ เตชะวัชรานนท์ 17.00 - 20.00 น.
วันเสาร์
ENT (หู คอ จมูก) นพ.บุญชัย พิริยกิจกำจร 09.00 - 12.00 น.
จิตเวช นพ.วสวัฒน์ ถิ่นพังงา 09.00 - 12.00 น.
ศัลยกรรมทั่วไป นพ.ธีรชัย ทรงเกียรติกวิน 09.00 - 12.00 น.
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นพ.ชัชวาล ไพโรจน์ 09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์
ENT (หู คอ จมูก) นพ.บุญชัย พิริยกิจกำจร 09.00 - 12.00 น.
อายุรกรรมทั่วไป นพ.พงษ์ศักดิ์ เตชะวัชรานนท์ 09.00 - 12.00 น.