นโยบายกระทรวง

นโยบายการดำเนินงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน

 

และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์