นโยบายการดำเนินงาน

  นโยบายการดำเนินงาน 

 

โดย


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน 

และ

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์