โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MIS ครั้งที่7 วันที่ 20-21 กรกฏาคม 2560