เว็บ รพ.
 
Counter
Open Page : 021872
Today : 000003
Total : 005693
Start 20-05-2015
ข่าวประกาศร่าง TOR
No. เรื่อง หน่วยงาน งบประมาณ อีเมล์ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดประกาศ
1 ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (e-bidding) โรงพยาบาลหาดใหญ่ 6060000 28122560 04012561
2 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์สูง ๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๓๑๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ หลัง โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 96228000 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 14ธันวาคม 2560 19ธันวาคม2560
3 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) จังหวัดสงขลา 19,270,700.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 29 พฤศจิกายน 2560 4 ธันวาคม 2560
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๑๗๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 40,948,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 29พ.ย.2560 4ธ.ค.2560
5 ร่างประกวดราคาซื้อตู้สาขาอัตโนมัติ (ชุด) จังหวัดสงขลา 8,500,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 24พ.ย.60 29พ.ย.60
6 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 17 รายการ (งบชายแดนใต้) จังหวัดสงขลา 40,190,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 17 พ.ย. 60 22 พ.ย. 60
7 ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 6-2560 คลังยาและเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม 4,766,850.00 hatyaihosbid@gmail.com 16/08/2560 21/08/2560
8 ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 5-2560 คลังยาและเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม 4,938,692.00 hatyaihosbid@gmail.com 16/8/2560 21/08/2560
9 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 4-2560 เภสัชกรรม 4,838,368.80 15082560 18082560
10 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ครั้งที่3 พ.ศ.2560 จำนวน 3 รายการ กลุ่มงานเภสัชกรรม 4,649,486.00 hatyaihosbid@gmail.com 12/07/2560 18/07/2560
11 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยฟังจำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 6,157,500.- บาท Logistic_hy@hatyaihospital.go.th 23 มิ.ย. 60 28 มิ.ย. 60
12 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 19,270,700.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 9 พฤษภาคม 2560 16 พฤษภาคม 2560
13 ประกวดราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบมีสารกรองแสงสีเหลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 5,220,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 5 เมษายน 2560 12 เมษายน 2560
14 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ จังหวัดสงลา 8,500,000.- logistic_hy@hatyaihospital.go.th 27 มีนาคม 2560 30 มีนาคม 2560
15 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 19,270,700.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 22 มีนาคม 2560 27 มีนาคม 2560
16 ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบมีสารกรองแสงสีฟ้า จำนวน 600 กล่อง จังหวัดสงขลา 3,480,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 16 มกราคม 2560 19 มกราคม 2560
17 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 12 (เขตตรวจราชการที่ 6, 7 และ 8)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) เภสัชกรรม 99,247,387.78 บาท 23/12/2559 30/12/2559
18 ร่างประกาศการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีการสอบราคาอิเล็คทรอนิกส์ คลังยาและเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม 4,800,876.00 hatyaihosbid@gmail.com 07/12/2559 13/12/2559
19 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สแอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๒๒ ลิตร จังหวัดสงขลา 2,500,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 21 พฤศจิกายน 2559 24 พฤศจิกายน 2559
20 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddging) โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2500000 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 19102559 27102559
21 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ การพยาบาล งานห้องผ่าตัด 2,186,260 บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 12/10/2559 19/10/2559
22 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด จังหวัดสงขลา 2,500,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 29 กันยายน 2559 6 ตุลาคม 2559
23 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 3,550,000.00 บาท logistichy@hatyaihospital.go.th 29 กันยายน 2559 05 ตุลาคม 2559
24 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 7,960,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 26 กันยายน 2559 30 กันยายน 2559
25 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดมยาสลบ จำนวน ๒ รายการ จังหวัดสงขลา 7,955,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 23 ก.ย.59 29 ก.ย. 59
26 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สแอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๒๒ ลิตร จังหวัดสงขลา 2,500,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 22 กันยายน 2559 29 กันยายน 2559
27 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องมืือทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 18 รายการ จังหวัดสงขลา 3,786,000 hatyaihospital@hotmail.com 24 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2559
28 ประกาศจังหวัดสงขลาเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายได้สำหรับใช้ที่บ้าน จังหวัดสงขลา 2,700,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 11 ส.ค.59 19 ส.ค.59
29 ประกวดราคาซื้อ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ แบบล้างเร็ว ชนิด ๒ ห้องล้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 5,000,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 5 สิงหาคม 2559 15 สิงหาคม 2559
30 ประกวดราคาซื้อ ขวดเพาะเชื้อ จำนวน ๒ รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 3,354.450.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 15 มิถุนายน 2559 27 มิถุนายน 2559
31 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สแอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๒๒ ลิตร จังหวัดสงขลา 2,500,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 13/07/2559 25/07/2559
32 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศงานผู้ป่วยหนักหอผู้ป่วยอายุรกรรม ๒๔๐ จำนวน ๑ งาน จังหวัดสงขลา 2,800,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 07/07/2559 12/07/2559
33 ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding กลุ่มงานเภสัชกรรม 4,146,103.95 4 กรกฎาคม 2559 7 กรกฎาคม 2559
34 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยฟัง จำนวน 11 รายการ จังหวัดสงขลา 2,630,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 27มิ.ย.59 4ก.ค.59
35 วดราคาซื้อ ขวดเพาะเชื้อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 3,354.450.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 23 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2559
36 ประกวดราคาซื้อ แผ่นทดสอบหมู่เลือด ABO,Rh โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 2,640,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 21 มิถุนายน 2559 28 มิถุนายน 2559
37 ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยา AHG Polyspecific สำหรับตรวจแอนติบอดีไม่พึงประสงค์ และตรวจเข้ากันได้ของเลือดของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด และ/หรือ รับเลือด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 2,950,632.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 21 มิถุนายน 2559 28 มิถุนายน 2559
38 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด จังหวัดสงขลา 2,500,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 21 มิถุนายน 2559 28 มิถุนายน 2559
39 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยฟัง จำนวน ๑๑ รายการ จังหวัดสงขลา 2,630,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 27 พ.ค.59 3 มิ.ย.59
40 ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จังหวัดสงขลา 7,443,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 21 เมษายน 2559 28 เมษายน 2559
41 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลแบบไร้สายสัญญาณ (wireless digital x-ray portable) จังหวัดสงขลา 4,890,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 24 มี.ค.59 31 มี.ค.59
42 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดและติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติแบบรวมศูนย์เครือข่าย ๔ จุด จังหวัดสงขลา 2,200,000 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 16 มี.ค.59 23 มี.ค. 59
43 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี จังหวัดสงขลา 4,900,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 14 มี.ค.59 21 มี.ค. 59
44 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา "CEFDITOREN 100 MG TABLET และ TRETINOIN 10 MG CAPSULE" คลังยาและเวชภัณฑ์ 908858.00 09032559 14032559
45 ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จังหวัดสงขลา 7,443,000.- บาท logistic-hy@hatyaihospital.go.th 17 กุมภาพันธ์ 2559 23 กุมภาพันธ์ 2559
46 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 2 รายการ 10022559 15022559
47 ประกวดราคาซื้อสายสวนนำเข้าหลอดเลือดและอุปกรณ์เย็บปิดหลอดเลือด ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสลขลา 4,936,750 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 21/01/2559 26/01/2559
48 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Rack Server) จังหวัดสงขลา 4,991,000.- บาท www.logistic_hy@hatyaihospital.go.th 12 มกราคม 2559 15 มกราคม 2559
49 ประกาศจังหวัดสงขลาเรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมสำรองไฟ จังหวัดสงขลา 5,983,200.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 5 ม.ค.59 10 ม.ค.59
50 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาสำเร็จรูปใช้ตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV จำนวน ๙,๐๐๐ test จังหวัดสงขลา 8,830,710.- บาท www.logistic_hy@hatyaihospital.go.th 05 พฤศจิกายน 2558 10 พฤศจิกายน 2558
51 ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๘๒๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 8,683,500 www.logistic_hy@hatyaihospital.go.th 21 ตุลาคม 2558 27 ตุลาคม 2558
52 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต(80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเ จังหวัดสงขลา 69,593,900.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 20 ตุลาคม 2558 26 ตุลาคม 2558
53 ประกาศจังหวัดสงขลาเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องจุลศัลยกรรมประสาทโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 14,000,000 .- บาท Logistic_hy@hatyaihospital.go.th 2 ต.ค. 58 7 ต.ค. 58
54 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องสวนหัวใจสองระนาบ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ เครื่อง จังหวัดสงขลา 37,450,000.บาท Logistic_hy@hatyaihospital.go.th 14 ก.ย. 58 17 ก.ย. 58
55 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ จังหวัดสงขลา 9,881,150.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 6 กรกฎาคม 2558 9 กรกฎาคม 2558
56 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงผ่าตัดไฟฟ้า จังหวัดสงขลา 3,520,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 18 มิถุนายน 2558 24 มิถุนายน 2558
57 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เครื่องตรวจการทำงานของกล่องเสียงระบบวีดีทัศน์ จังหวัดสงขลา 4,400,000.- บาท www.logistic@hatyaihospital.go.th 17 มิถุนายน 2558 23 มิถุนายน 2558
58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซต์ ๑๐๐ % ขนาดวามจุไม่น้อยกว่า ๒๒๒ ลิตร จังหวัดสงขลา 2,500,000.- Logistic_yh@hatyaihospital.go.th 15 มิ.ย.58 25 มิ.ย.58
59 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจ จังหวัดสงขลา 6,180,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 11 มิถุนายน 2558 17 มิถุนายน 2558
60 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดกล้องตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จังหวัดสงขลา 17,000,000.- Logistic_hy@hatyaihospital.go.th 25 พ.ค. 58 28 พ.ค 58
61 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องผ่าตัดต้อกระจกและผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง จำนวน ๑ เครื่อง จังหวัดสงขลา 3,500,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 19 พฤษภาคม 2558 22 พฤษภาคม 2558
62 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมวัด Co2,IBPและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดเคลื่อนย้ายได้ขนาดเล็ก จังหวัดสงขลา 5,600,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 19 พฤษภาคม 2558 22 พฤษภาคม 2558
63 ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมสำรองไฟ จังหวัดสงขลา 10,000,000.-บาท Logistic_hy@hatyaihospital.go.th 18 พ.ค. 58 21 พ.ค.58
64 ประกวดราคาซื้อ เครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 5,280,000.- บาท logistic@hatyaihospital.go.th 29 เมษายน 2558 7 พฤษภาคม 2558
65 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจ จังหวัดสงขลา 6,180,000.-บาท logistic@hatyaihospital.go.th 29 เมษายน 2558 7 พฤษภาคม 2558
66 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเอกซเรย์เต้านมแบบ ๓ มิติ (๓ Dimention Tomosynthesis) จังหวัดสงขลา 4,970,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 07 เมษายน 2558 10 เมษายน 2558
67 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกรองเม็ดเลือด จังหวัดสงขลา 3,000,000.- บาท www.logistichatyaihospital.go.th 9 กุมภาพันธ์ 2558 12 กุมภาพันธ์ 2558
68 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องประมวลผลและแปลงสัญญาณจากกล้องส่องตรวจ พร้อมกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์สำหรับเด็กเล็กและกล้องส่องตรวจวินิจฉัยโรคในระบบท่อทางเดินน้ำดีชนิดวีดีทัศน์ ชนิดให้รายละเอียดภาพชนิดคุณภาพสูง จังหวัดสงขลา 4,900,000.- บาท www.logistic@hatyaihospital.go.th 09 กุมภาพันธ์ 2558 12 กุมภาพันธ์ 2558
69 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่อง Fluroscope จังหวัดสงขลา 4,950,000.- www.logistic@hatyaihospital.go.th 10 พฤศจิกายน 2557 13 พฤศจิกายน 2557
70 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดมยาสลบ (Anesthetic machine) จังหวัดสงขลา 3,900,000.- www.logistic@hatyaihospital.go.th 10 พฤศจิกายน 2557 13 พฤศจิกายน 2557
71 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลิตร จังหวัดสงขลา 5,600,000.- บาท Logistic@hatyaihospital.go.th 5 พฤศจิกายน 2557 10 พฤศจิกายน 2557
72 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จังหวัดสงขลา 3,520,000.- บาท www.logistic@hatyaihospital.go.th 3 พฤศจิกายน 2557 6 พฤศจิกายน 2557
73 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จังหวัดสงขลา 3,700,000.- บาท logistic@hatyaihospital.go.th 20 ตุลาคม 2557 24 ตุลาคม 2557
74 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยด้านออร์โธปิดิกส์ (เตียงผ่าตัดควบคุมด้วยระบบอิเลคโทรไฮโดรลิค) จังหวัดสงขลา 2,800,000.- บาท Logistic@hatyaihospital.go.th 24 มิ.ย.57 27 มิ.ย.57
75 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงใช้ในศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง จังหวัดสงขลา 4,000,000 www.logistic@hatyaihospital.go.th 10 มิถุนายน 2557 13 มิถุนายน 2557
76 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกรอกระดูกและเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง (Endoscopic Spine) จังหวัดสงขลา 2,200,000.- บาท www.logistic@hatyaihospital.go.th 26 พฤษภาคม 2557 29 พฤษภาคม 2557
77 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี จังหวัดสงขลา 4,980,000.- บาท www.logistic@hatyaihospital.go.th 22 พ.ค. 2557 26 พ.ค.2557
78 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เครื่องประมวลผลและแปลงสัญญาณจากกล้องส่องตรวจ พร้อมกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร ชนิดวีดีทัศน์ จังหวัดสงขลา 4,990,000.- บาท www.logistic@hatyaihospital.go.th 25 มีนาคม 2557 28 มีนาคม 2557
79 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเลเซอร์พลังงานสูงสำหรับรักษาต่อมลูกหมากโต จังหวัดสงขลา 13,500,000 Logistic@hatyaihospital.go.th 4 มี.ค.57 7 มี.ค.57
80 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเอกซรย์สำหรับถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไปแบบDigital จังหวัดสงขลา 8,000,000.- Logistic@hatyaihospital.go.th 20 ม.ค.57 24 ม.ค.57
81 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จังหวัดสงขลา 8,000,000.- บาท www.logistic@hatyaihospital.go.th 16 ธันวาคม 2556 19 ธันวาคม 2556
82 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ ด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดหิ้วถือ (Portable Echocardiography) จังหวัดสงขลา 3,500,000.- บาท Logistic@hatyaihospital.go.th 18 พฤศจิกายน 2556 21 พฤศจิกายน 2556
83 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องรักษาจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิด Pattern Scan จังหวัดสงขลา 4,999,000.- www.logistic@hatyaihospital.go.th 18 พฤศจิกายน 2556 21 พฤศจิกายน 2556
84 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอลทางรังสีการแพทย์(DR : Digital Radiography) จังหวัดสงขลา 4,900,000.- บาท Logistic@hatyaihospital.go.th 7 ค.ค.56 10 ต.ค.56
85 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ MAแบบแขวนเพดานดิจิตัล ๑ จอรับภาพ จังหวัดสงขลา 6,000,000.- Logistic@hatyaihospital.go.th 29 ส.ค.56 02ก.ย.56
86 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จังหวัดสงขลา 2,000,000.- บาท logistic@hatyaihospital.go.th 29 สิงหาคม 2556 3 กันยายน 2556
87 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องถ่ายภาพรังสีทั้งปากและกะโหลกศีรษะแบบ digital จังหวัดสงขลา 4,500,000 Logistic@hatyaihospital.go.th 26 ส.ค.56 29 ส.ค.56
88 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารก จำนวน ๖ เครื่อง จังหวัดสงขลา 8,400,000.- บาท logistic@hatyaihospital.go.th 9 สิงหาคม 2556 15 สิงหาคม 2556
89 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องอัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่ ชนิด vascular probe จังหวัดสงขลา 2,500,000.- บาท logistic@hatyaihospital.go.th 8 สิงหาคม 2556 14 สิงหาคม 2556
90 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน (Volume respirator) จังหวัดสงขลา 6,000,000.- Logistic@hatyaihospital.go.th 08 ก.ค. 56 11 ก.ต. 56
91 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดเครื่องกรอกระดูกและเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง (Endoscopic Spine) จังหวัดสงขลา ๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท www.logistic@hatyaihospital.go.th 27 มิถุนายน 2556 1 กรกฎาคม 2556
92 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดเครื่องจำลองภาพและระบบนำทางเพื่อระบุตำแหน่งอวัยวะในการผ่าตัด จังหวุัดสงขลา 4,995,555 บาท logistic@hatyaihospital.go.th 16 พฤษภาคม 2556 21 พฤษภาคม 2556
93 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดเอออร์ต้า (intra-aortic Balloon pump) จังหวัดสงขลา 5,400,000.- www.logistichatyaihotpital.go.th 01 พฤษภาคม 2556 07 พฤษภาคม 2556
94 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแทพย์ เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจชนิดหิ้วถือ (Transesophageal echocardiogram) จังหวัดสงขลา 2,900,000.- บาท logistic@hatyaihospital.go.th 26 เมษายน 2556 1 พฤษภาคม 2556
95 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว (Cath lab) จังหวัดสงขลา 25,000,000.- Logistic@hatyaihospital.go.th 25 มีนาคม 2556 28 มีนาคม 2556
96 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จังหวัดสงขลา 10,000,000 Logistic@hatyaihospital.go.th 18 มีนาคม 2556 21 มีนาคม 2556
97 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน (Volume respirator) จังหวัดสงขลา 6,000,000.- Logistic@hatyaihospital.go.th 11 ธ.ค.55 14 ธ.ค. 55
98 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพแบบศูนย์รวม (Central Monitor) เครื่องตรวจบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาแบบชนิดข้างเตียง Central monitor with bedside 1:8 (Set) จังหวัดสงขลา 3,100,000.- บาท logistic@hatyaihospital.go.th 19 พฤศจิกายน 2555 21 พฤศจิกายน 2555
99 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องเฝ้าระวังติดตามสัญญาณชีพและวัดก๊าซดมยาสลบ จังหวัดสงขลา 4500000 Logistic@hatyaihospital.go.th 29 ตุลาคม 2555 01 พฤศจิกายน 2555
100 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องมือเฝ้าติดตามการทำงานระบบประสาทขณะผ่าตัดกระดูกสันหลัง Nerve Monitor (Hand/Spine) จังหวัดสงขลา 4,850,000 บาท Logistic@hatyaihospital.go.th 24กันยายน2555 27กันยายน2555
101 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เครื่องกำเนิดแสงเลเซอร์และกล้องส่องตรวจท่อไตชนิดโค้งงอได้ จังหวัดสงขลา 4,990,000 Logistic@hotmail.go.th 15 สิงหาคม 2555 20 สิงหาคม 2555
102 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์แบบซี-อาร์ม ชนิดเคลื่อนที่ได้ จังหวัดสงขลา 4,998,000.- บาท Logistic@hatyaihospital.go.th 17 กรกฎาคม 2555 20 กรกฎาคม 2555
103 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จังหวัดสงขลา 3000000 logistic@hatyaihospital.go.th 21 พ.ค. 2555 24 พ.ค. 2555
104 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลม ชนิดวิดีทัศน์ จังหวัดสงขลา 3100000 Logistic@hatyaihospital.go.th 17 พฤษภาคม 2555 21 พฤษภาคม 2555
105 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดด้วยกล้องสำหรับการผ่าตัดในช่องท้อง จังหวัดสงขลา 3,900,000 Logistic@hatyaihospital.go.th 8 พ.ค. 55 11 พ.ค. 55
106 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดโคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดานแบบโคมคู่พร้อมระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณและแขนสำหรับติดตั้ง จอแสดงผล ๒ แขน จังหวัดสงขลา 2,000,000 Logistic@hatyaihospital.go.th 8 พ.ค. 55 11 พ.ค. 55
107 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับผ่าตัดทางด้านโสต ศอ นาสิก จังหวัดสงขลา 4,990,000.- บาท www.logistic@hatyaihospital.go.th 2 พฤษภาคม 2555 8 พฤษภาคม 2555
108 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลม ชนิดวิดีทัศน์ จังหวัดสงขลา 3100000 Logistic@hatyaihospital.gi.th 6 กุมภาพันธ์ 2555 9 กุมภาพันธ์ 2555
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการและสนับสนุนทางการแพทย์ 17 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,258 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง จังหวัดสงขลา 457,730,500.- Logistic@hatyaihospital.go.th 23 มกราคม 2555 26 มกราคม 2555
110 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน (volume respirator) จังหวัดสงขลา 5250000 www.logistic@hatyaihospital.go.th 9 มกราคม 2555 12 มกราคม 2555
111 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ชนิด ๑๐๐% ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๒๒ ลิตร จังหวัดสงขลา 2,500,000.- บาท www.logistic@hatyaihospital.go.th 3 ตุลาคม 2554 6 ตุลาคม 2554
112 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ชนิด ๑๐๐% ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๒๒ ลิตร จังหวัดสงขลา 2,500,000.- บาท www.logistic@hatyaihospital.go.th 09 กันยายน 2554 12 กันยายน 2554
113 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Central and Bedside monitor) จังหวัดสงขลา 3000000 Logistic@hatyaihospital.go.th 19 กรกฎาคม 2554 22 กรกฎาคม 2554
114 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง(Echocardiogram) จังหวัดสงขลา 5,500,000.- www.logistic@hatyaihospital.go.th 19 เมษายน 2554 22 เมษายน 2554
115 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องจุลศัลยกรรมพร้อมชุดผู้ช่วยด้านข้างและชุดแสดงผลทางจอภาพ จังหวัดสงขลา 3,500,000 www.Logistic@hatyaihospital.go.th 21 กุมภาพันธ์ 2554 24 กุมภาพันธ์ 2554
116 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจและวิเคราะห์การทรงตัวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดสงขลา 3,000,000.-บาท www.logistic@hatyaihospital.go.th 15 กุมภาพันธ์ 2554 18 กุมภาพันธ์ 2554
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ จากเดิมสูง 4 ชั้น เป็น ๘ ชั้น จังหวัดสงขลา 52,980,000.- บาท Logistic@hatyaihospital.go.th 18 มกราคม 2554 21 มกราคม 2554
118 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (CR and PACS) จังหวัดสงขลา 21,250,000.- www.Logistic@hatyaihospital.go.th 29112553 02122553
119 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจชนิดภาพดิจิตอลแบบเอนกประสงค์ (Multipurpose All-Digital X-ray System) จังหวัดสงขลา 17,000,000.- www.Logistic@hatyaihospital.go.th 29 พ.ย.53 2 ธ.ค.53
120 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ จังหวัดสงขลา 3,000,000.-บาท Logistic@hatyaihospital.go.th 23 ธันวาคม 2552 26 ธันวาคม 2552
121 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ(Bedside Monitoring) จังหวัดสงขลา 4,200,000.- logistic@hatyaihospital.go.th 29 ตุลาคม 2552 1 พฤศจิกายน 2552
122 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบPortable(Portable echocardiogaphy) จังหวัดสงขลา 4,000,000.- www.logistic@hatyaihospital.go.th 21 สิงหาคม 2552 24 สิงหาคม 2552
123 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดวีดีทัศน์(ENDOVIDEOSCOPE)(ครั้งที่2) จังหวัดสงขลา 5,000,000.- logistic@hatyaihospital.go.th 30 กรกฎาคม 2552 2 สิงหาคม 2552
124 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติและประมวลผลพยาธิสภาพปอดพร้อมแสดงรูปภาพปอดของผู้ป่วย จังหวัดสงขลา 3,900,000 logistic@hatyaihospital.go.th 22 พฤษภาคม 2552 25 พฤษภาคม 2552
125 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ(Pre-Vacuum) จังหวัดสงขลา 3,000,000 www.logistic@hatyaihospital.go.th 20 พ.ค 52 23 พ.ค 52
126 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจทารกชนิดควบคุมด้วยความดันสำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดและเด็กแรกเกิด(Newborn Ventilator) จังหวัดสงขลา 2,600,000 logistic@hatyaihospital.go.th 16 เมษายน 2552 19 เมษายน 2552
127 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดควบคุมศูนย์กลางติดตามการทำงานของอัตราเต้นของหัวใจทารกในครรภ์มารดา และการบีบรัดตัวของมดลูก(Fetal Monitor พร้อมระบบ Central) จังหวัดสงขลา 2,550,000 logistic@hatyaihospital.go.th 29 มกราคม 2552 1 กุมภาพันธ์ 2552
128 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดชนิด electro-hydraulic ควบคุมการทำงานของส่วนรองรับหลังและส่วนรองรับขาด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์สำหรับผ่าตัดทางศัลยกรรม,สูติกรรมและส่วนต่อสำหรับผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูก จังหวัดสงขลา 2,800,000 logistic@hatyaihospital.go.th 19 พฤศจิกายน 2550 22 พฤศจิกายน 2550
129 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถเอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมชุดอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล และ Diagnostic Workstation จังหวัดสงขลา 10,500,000.- บาท (เงินสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) Logistic@hatyaihospital.go.th 19 พฤศจิกายน 2550 22 พฤศจิกายน 2550
130 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ชนิดควบคุมระยะไกล ระบบ Cassette less ขนาดไม่น้อยกว่า 500 เอ็ม.เอ พร้อมภาพทีวี จังหวัดสงขลา 3,500,000.- บาท (เงินสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) Logistic@hatyaihospital.go.th 22 ตุลาคม 2550 25 ตุลาคม 2550
131 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถเอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมชุดอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล และ Dianostic Workstation จังหวัดสงขลา 10,500,000.- บาท (สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) logistic@hatyaihospital.go.th 27 มิถุนายน 2550 30 มิถุนายน 2550
132 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ Real-Time 4D จังหวัดสงขลา 6,500,000.- (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) logistic@hatyaihospital.go.th 4 มิถุนายน 2550 7 มิถุนายน 2550
133 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจชนิด 3 แก๊ส Vaporizor พร้อมอุปกรณ์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและเครื่องวิเคราะห์ แก๊สระหว่างดมยาสลบ ครบชุด จังหวัดสงขลา 2,850,000.- บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) logistic@hatyaihotpital.co.th 12 มีนาคม 2550 15 มีนาคม 2550
134 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถเอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมชุดอ่านและแปลงสัญญาณภาพทรวงอกระบบดิจิตอล จังหวัดสงขลา 9,000,000.- บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) logistic@hatyaihotpital.go.th 2 กุมภาพันธ์ 2550 5 กุมภาพันธ์ 2550